Compliance

codeKodeks postępowania określa sposób prowadzenia działalności, a u jego podstaw leżą nasze wartości, zasady i podstawowe normy etyczne, których chcemy zawsze przestrzegać.

Daje nam także wskazówki, jak traktować siebie nawzajem jako współpracowników, a także jak współpracować z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi.

Zachowanie zgodne z zasadami i wartościami jest dla nas kluczowe - obowiązuje wszystkich, niezależnie od hierarchii i zajmowanego stanowiska i wyznacza kierunek naszego codziennego postępowania.


Cele Kodeksu Postępowania

 • Podsumowanie podstawowych zasad naszego działania
 • Wspieranie właściwego zachowania
 • Unikanie postępowania niezgodnego z zasadami
 • Zapewnienie orientacji i wsparcia w naszej codziennej pracy
 • Dostarczanie wiążących wytycznych prawnych
 • Szybki i łatwy przegląd zasad i przepisów
 • Ujednolicone zasady w całej Grupie Volkswagen

Przestrzeganie przepisów prawnych, zasad wewnątrzfirmowych oraz postępowanie zgodne z wartościami organizacji,  działanie w sposób prawy tzn. odpowiedzialny, z korzyścią dla naszych klientów i pracowników jest gwarantem sukcesu koncernu Volkswagen i tym samym Volkswagen Group Services sp. z o.o. Powyższe działania są niezbędne dla wzmocnienia zaufania naszych klientów, partnerów biznesowych i dostawców.

W Volkswagen Group Services wdrożono odpowiednie procedury wewnętrzne, wspierające pracowników w codziennych działaniach i stanowiące wiążące wytyczne w podejmowaniu decyzji.

Szczególnie istotny jest wdrożony w Grupie Volkswagen system zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości "Whistleblower" oraz program Together4Integrity.

 

icon.jpg


Integrity oznacza uczciwość, uczciwość w działaniu.

Działamy uczciwie poprzez...

 • odważne i szczere reprezentowanie stanowiska naszej firmy oraz bronienie naszych przekonań.
 • otwarte przedstawianie krytycznych procesów, instrukcji i działań oraz przyczynianie się do konstruktywnego rozwiązywania tych kwestii.
 • działanie w sposób wiążący i niezawodny.
 • Rozpoznawanie i przejrzyste przedstawianie ryzyka we własnym zakresie odpowiedzialności, które zagraża powodzeniu projektu lub przedsiębiorstwa i/lub zdrowiu ludzi oraz wywoływanie zmian.
 • podejmowanie decyzji w interesie firmy z uwzględnieniem wizerunku publicznego.

 

INTEGRITY

Daje nam orientację w znalezieniu właściwej ścieżki
- pomaga nam podejmować właściwe decyzje.

 

Uczciwe postępowanie w Volkswagen Group Services sp. z o.o. oznacza właściwe postępowanie w kontekście zawodowym na podstawie własnych przekonań. Oznacza to nie tylko  przestrzeganie zasad koncernowych, zasad wewnątrzfirmowych czy etycznych, ale także postawę robienia właściwych rzeczy, nawet gdy nikt nie patrzy.

Uczciwość (Integrity) stanowi podstawę każdej decyzji i każdego podejmowanego działania w Volkswagen Group Services sp. z o.o.

Integrity to postawa, która stanowi wewnętrzny kompas dla prawidłowego działania i uzupełnia Compliance. Razem kształtują naszą kulturę korporacyjną, która łączy niewypowiedziane i wypowiadane zasady i wartości odnoszące się do naszej codziennej współpracy.


Together4Integrity (T4I) umacnia zasady Integrity & Compliance w naszej codziennej pracy

t4i.pngTogether4Integrity – w skrócie: T4I – to program dotyczący Integrity i Compliance.

Program T4I realizowany jest globalnie w całej Grupie Volkswagen,

ustanawiając spójne standardy obowiązujące na całym świecie i zapewniając ład korporacyjny

Łączy on wszystkie działania, które wzmacniają integralność, kulturę, zgodność

z przepisami oraz zarządzanie ryzykiem.

Naszą wizją jest, aby inicjatywy związane z uczciwością, zgodnością z przepisami, kulturą i ryzykiem były traktowane na równi z najważniejszymi priorytetami firmy.

T4I to nasza wspólna droga do kultury korporacyjnej, która umożliwia każdemu menedżerowi i każdemu pracownikowi działanie w sposób uczciwy i zgodny z zasadami przez cały czas.

Chcemy dać wyraźny sygnał, że dotrzymujemy słowa, wzmocnić zaufanie naszych klientów do naszej firmy, stworzyć miejsce pracy, z którego będziemy dumni i chronić naszą firmę dla przyszłych pokoleń.


T4I opiera się na następujących zasadach postępowania:

Zasada 1: Etyka i Compliance mają zasadnicze znaczenie dla strategii biznesowej.

Zasada 2: Ryzyka związane z etyką i Compliance są na bieżąco identyfikowane, zarządzane i mitygowane.

Zasada 3: Kadra menadżerska na wszystkich szczeblach organizacji buduje i podtrzymuje kulturę uczciwości.

Zasada 4: Organizacja zachęca, chroni i docenia zgłaszanie istotnych  problemów i podejrzeń o niewłaściwe postępowanie.

Zasada 5: Organizacja podejmuje działania i bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.