Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Group Services sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i  dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), w zakresie danych niewymienionych w art. 22(1) kodeksu pracy;
  • 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, w zakresie danych wymienionych art. 22(1) kodeksu pracy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych odbiorców, jeżeli będzie to niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu, w szczególności firmom świadczących dla nas usługi rekrutacyjne, personalne i kadrowe. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także przekazane do innych spółek Grupy Volkswagen w Unii Europejskiej, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Pani / Pana dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres trwający 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została udzielona zgoda (to jest do dnia 31 grudnia trzeciego roku od udzielenia zgody).

Posiada Pan/Pani prawo

  • do dostępu do treści danych osobowych, które posiadamy na Pani/Pana temat;
  • do domagania się aktualizacji lub sprostowania wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich takich danych jeżeli są niekompletne;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Ma Pan/Pani również prawo, w określonych okolicznościach:

  • do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do zażądania od nas usunięcia danych osobowych;
  • do zażądania wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do zażądania przekazania określonych danych osobowych do Państwa lub do innego administratora danych, lub do zlecenia ich przekazania do takiego innego administratora.

Aby skorzystać z dowolnego z wyżej wymienionych praw, może Pani/Pan zwrócić się do nas np. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej http://volkswagen-groupservices.pl drogą e-mail (recruiting@volkswagen-groupservices.com) lub na piśmie (na adres: Volkswagen Group Services sp. z o. o. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.